Naujai kuriama konceptualios architektūros galerija „Nulinis laipsnis“ yra skirta nekomercinės architektūros kultūros sklaidai ir jos idėjų komunikavimui Lietuvoje bei užsienyje. Jos, kartu su architektūros kritikos platformos „Nulinis laipsnis“, veikla aktualizuoja ir reprezentuoja tą architektūros kultūros pusę, kuri mūsų dienomis yra beveik nebematoma ir egzistuja ant išnykimo ribos.

Architektūros idėjos, jų kontekstualizavimas ir kritika platesniame tarpdalykiniame lauke yra ne mažiau svarbi kultūros dalis, nei jų realizacijos per pastatus ir urbanistinėse erdvėse. Šiuolaikinėje Lietuvos architektūroje ir jos kultūrinėje komunikacijoje dominuojant aiškiai komerciškumo ir vartotojiškumo tendencijoms, konceptualios ir nekomercinės architektūros raiškai nušviečiama nepakankamai. Siūlomu projektu siekiama užpildyti šią spragą ir paskatinti eksperimentines ir tarpdalykines praktikas šiuolaikinėje architektūroje Lietuvoje.

Nepriklausoma architektūros kultūros ir kritikos platforma inicijuoja nekomercinės konceptualiosios architektūros projektą „IDEAlizmas:3x3x3. Vieno kūrinio paroda“. Tai naujai kuriama alternatyvios architektūros galerijos „Nulinis laipsnis“ 3 metų laikotarpį apimanti programa. Jos veikla numatoma ir planuojama mažiausiai dvejus metus į priekį. Kiekvienais metais veiklos planas tikslinamas. Pirmaisiais metais numatomos trijų kūrinių parodos. Ši galerija yra skirta nekomercinės architektūros kultūros sklaidai ir jos idėjų komunikavimui Lietuvoje bei užsienyje. Kartu su architektūros kritikos platformos „Nulinis laipsnis“ jos veikla aktualizuoja ir reprezentuoja tą konceptualios ir eksperimentinės architektūros kultūros pusę, kuri mūsų dienomis yra beveik nebematoma ir egzistuoja ant išnykimo ribos.

Šiuo projektu:

(1) surenkami i eskponuojami eksperimentinius ir konceptualiosios kūrybos architektūriniai darbai;

(2) Skatinama diskusija visuomenės ir prfesinės bendruomenės tarpe apie jų reikšmę skirtingame sociokultūriniame kontekste;

(3) Reflektuojma ir perteikiama jų kultūrinė vertė skirtingų meno sričių ir architektūros sąveikos kontekstuose;

(4) Dokumentuojama, analizuojama ir skaitmeninama medžiaga apie kūrinius, ją pateikiant visuomenei skirtinagais formatais – internete ir spaudoje.

Vieno kūrinio parodų pirmasis 2015 metų ciklas sumanytas kaip sinoptinių tęstinių įvykių serija galerijoje „Nulinis laipsnis“(numatoma dislokacija Aušros vartų g. 27, Vilniuje), kuri pradeda savo veiklą nuo 2015 metų kovo. Numatomas bendras viso projekto laikotarpis -3 metai. Kiekvienais metais numatoma surinkti medžiagą, ištirti, aprašyti ir eksponuoti po 3 nekomercinės konceptualios architektūros kūrinius. Po kiekvienos ekspozicijos atidarymo organizuojamos kelios diskusijos (1arba 2), kurių metu siekiama paskatinti jos dalyvius prisidėti prie ekspozicijos papildant ją savo žinoma medžiaga, išreikšti nuomonė apie objektus ir suteikti papildomos informacijos apie kontekstą, kuriame jie atsirado. Taip pat kiekviena paroda lydima vieno arba dviejų menotyrinių kritinių straipsnių medžiaga, formuojma kaip leidinys – sąsiuvinis. Metų pabaigoje visi trys sąsiuviniai apjungiami į bendrą publikaciją, kuri papildoma per parodas surinkta medžiaga. Kiekvienos parodos metu eksponuojamas nekomercinės – konceptualios architektūros objektas ir apie jį surinkta viszualinė bei kita medžiaga skaitmeninėje formoje (monitorius, projektorius ir pan.). Vykstant parodai medžiaga apie objektą pildoma, priklausomai nuo to kiek su konkrečiu objektu susiję diskusijos dalyviai ją papildo. tikimasi, kad papildomos informacijos bus gaunama kiekvienos diskusijos metu. Kiekvienos parodos pabaigoje visa medžiaga talpinama tinklalapyje kaip archyvas su nuorodomis į žmones ir institucijas, kurie (kurios) padėjo ją gauti. Tuo būdu skatinamas bendradarbiavimas su visuomene ir architektų bendruomene, kuri dalyvauja ekspozicijos pildymo procese.

Projektas numato:

(a) parodų ciklą, kurių metu eksponuojami kūriniai – jų maketai, su jais susijusi grafinė, vaizdo medžiaga, su kūrinių analize susijusi video medžiaga;

(b) kūrinių ir su jais susijusios medžiagos surinkimą, analizę, apibendrinimą;

(c) viešus seminarus ir diskusijas bei jų audio/video dokumentavimą;

Bus papildyta.